اعضای هیات مدیره، سهامداران و مشاورین شرکت بناسازان عرشه

حجت اله فرجی - رئیس هیئت مدیره بناسازان عرشه

حجت اله فرجی

رئیس هیئت مدیره و مؤسس شرکت

سحر فرجی - مدیرعامل بناسازان عرشه

سحر فرجی

مدیرعامل

کارشناس مهندسی عمران
کارشناس ارشد خاک و پی
اولدوز فرجی - نائب رئیس هیئت مدیره بناسازان عرشه

اولدوز فرجی

نائب رئیس هیئت مدیره

کارشناس مهندسی معماری
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
امیرحسین محبوب خورسندجو - عضو هیئت مدیره بناسازان عرشه

امیرحسین محبوب خورسندجو

عضو هیئت مدیره

کارشناس مهندسی عمران

گلناز فرجی - عضو هیئت مدیره بناسازان عرشه

گلناز فرجی

عضو هیئت مدیره

کارشناس مهندسی عمران
بابک فرجی - مدیر پروژه بناسازان عرشه

بابک فرجی

مدیر پروژه

کارشناس مهندسی عمران
مصطفی رخدانه - کارشناس معدن بناسازان عرشه

مصطفی رخدانه

کارشناس معدن

مهندس معدن-استخراج
زینت سیار - حسابدار بناسازان عرشه

زینت سیار

حسابدار

سینا خورشیدی - نقشه بردار بناسازارن عرشه

سینا خورشیدی

نقشه‌بردار

نمودارهای سازمانی شرکت بناسازان عرشه

تاپ چارت

نموادار سازمانی بناسازان عرشه

دفتر شرکت

نمودار دفتر شرکت بناسازان عرشه